TFA 協會組織 / TFA Organization

任期2014年12月~2016年12月

理事長:黃俊傑
監事主席:李明修
秘書長:黃俊揚

常務理事:曾瑋中
常務理事:粘民勳
理事:盧邑誠
理事:伍炳蔚
理事:陳則銘
理事:吳明炫
理事:黃皓義
理事:宋旻峰
候補理事:黃彥文、陳同貴、潘欣彤

監事長:李明修
監事:盧堅白
監事:李及文
候補監事:沈昱良

Any TFA website problem please contact: tfa.webmaster@gmail.com